Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu CHH.pl 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.CHH.PL

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.chh.pl prowadzony jest przez Dawida Idziaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą CHH POLSKA DAWID IDZIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wschodnia 13A/4, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 6412436997, REGON: 243536790, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@chh.pl.
 2. Serwis www.chh.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Przedsiębiorców.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.chh.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.chh.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie.
 6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi informacjami produktowymi oraz prezentowanymi Produktami.
 7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
  1. Reklamacje związane zawarte z Umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą oraz Klientem powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adres podany przez Sprzedawcę,
  2. Informacje dotyczące sposobów rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych oraz realizacji prawa do odstąpienia od umowy powinny zostać zamieszczone przez Sprzedawcę w Wizytówce lub na stronie Hurtowni Internetowej Sprzedawcy.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone informacje produktowe.
 9. Kontrahent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe prezentowanych w Serwisie Produktów oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 10. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem w szczególności środków odurzających, broni palnej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 11. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.chh.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.chh.pl użyte są w celach informacyjnych.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego;
  2. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku,
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

 DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA INFORMACJI PRODUKTOWYCH - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, w panelu administracyjnym Użytkownika, umożliwiający zamieszczanie informacji prezentujących Produkt.
 3. FORUM DYSKUSYJNE – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami. Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca.
 4. HURTOWNIA INTERNETOWA - Usługa Elektroniczna będąca równocześnie Usługą Cyfrową udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca korzystanie z domeny internetowej oraz oprogramowania będących narzędziem pomocy w prowadzeniu własnej hurtowni w Internecie.
 5. KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aktywacja Konta następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego oraz po weryfikacji zgłoszenia przez Usługodawcę.
 8. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 9. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 10. PRODUKT – dostępna w ofercie Sprzedawcy rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produkty stanowiące rzeczy ruchome, prezentowane przez Sprzedawców posiadają określoną minimalną ilość, którą można zamówić.
 11. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 12. REKLAMODAWCA - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy w Serwisie lub dokonujący rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 13. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 14. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.chh.pl.
 15. SPRZEDAWCA - Użytkownik zamieszczający ogłoszenie, uzyskujący możliwość prezentacji określonego Produktu za pośrednictwem Serwisu. Sprzedawcą może zostać każdy Użytkownik który wykupił dostęp do funkcji umożliwiającej prezentowanie swojej firmy jako Sprzedawca (Wizytówkę lub Hurtownię Internetową).
 16. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
 17. USŁUGODAWCA – Dawid Idziak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą CHH POLSKA DAWID IDZIAK, ul. Wschodnia 13A/4, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 6412436997, REGON: 243536790, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wschodnia 13A/4, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 6412436997, REGON: 243536790, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@chh.pl.
 18. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystający z Usługi Elektronicznej/Usługi Cyfrowej.
 19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 20. WIZYTÓWKA – Usługa Elektroniczna będąca Usługą Cyfrową udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca prezentowanie Produktów w kategoriach tematycznych oraz prezentowanie danych Przedsiębiorcy w Serwisie, w szczególności: danych kontaktowych, adresu strony internetowej, opisu działalności, informacji dotyczących warunków sprzedaży i rabatów.
 21. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 22. ZAPYTANIE OFERTOWE - oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie dla Sprzedawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert dostarczenia określonego Produktu oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 23. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Usługobiorca jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Usługę Cyfrową.
 24. USŁUGA CYFROWA - usługa pozwalająca Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 25. UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ - umowa zawarta między Usługobiorcą, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Usługa Cyfrowa.
 26. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Usługobiorcę w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 27. KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 28. FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
 29. INTEGRACJA - połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Usługobiorcy i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 30. INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.

 

§ 3 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Konto,
  2. Mailing,
  3. wysyłanie Zapytań Ofertowych,
  4. Wyszukiwarka,
  5. Newsletter,
  6. Forum Dyskusyjne,
  7. Wizytówka,
  8. Hurtownia Internetowa,
  9. bannery reklamowe.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4 

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w paragrafie 3 pkt 1 lit. a) c), d), e) oraz f) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w paragrafie 3 pkt 1 lit. b), g) oraz h) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu.
 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. i) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem reklam Serwisu.
 4. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy nr: 36 1050 1214 1000 0091 4598 3475 (ING Bank Śląski S.A.) w terminie 7 dni od daty zamówienia usługi. Opłata za Hurtownię oraz Wizytówkę obejmuje jednorazową płatność za aktywację, uruchomienie i dostęp do funkcji Sprzedawcy oraz stały miesięczny abonament płacony z góry za określony okres.
 5. Płatności, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy nr: 36 1050 1214 1000 0091 4598 3475 (ING Bank Śląski S.A.) w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia reklamy do publikacji w Serwisie.
 6. Płatności za Usługi Elektroniczne w Serwisie dokonywane są na podstawie faktur (pro-forma oraz VAT). Fakturę pro-forma Użytkownicy mogą wygenerować samodzielnie lub poprzez kontakt z Usługodawcą.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi Elektroniczne, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Usługobiorca wyraża na to zgodę.
 9. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone Usługi Cyfrowe z oznaczonym terminie, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta oraz świadczonych usług. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 12 miesięcy, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z Kontem zostaną usunięte.
 10. Z chwilą uiszczenia opłaty abonamentowej Usługodawca udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania umożliwiającego użytkowanie Wizytówki lub Hurtowni Internetowej, wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
 11. Licencja udzielana jest na oznaczony okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji oprogramowania dostarczanego przez Serwis.
 13. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 14. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Mailingu w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu Zapytań Ofertowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zapytania Ofertowego lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. Sprzedawca ma prawo do ustalania cen Produktów dla każdego Użytkownika indywidualnie oraz do zablokowania dostępu do własnej oferty dla wybranych Klientów,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika,
  7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wizytówki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie upływu okresu na jaki została zawarta. Wizytówka umożliwia zamieszczanie informacji produktowych wraz ze zdjęciami przez Usługobiorcę,
   1. w przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonej informacji produktowej będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność publikacji dobiegnie końca, wówczas jej odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie oraz po ich akceptacji przez Usługobiorcę,
   2. Użytkownik zamieszczający informacje produktowe dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym,
   3. informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zapytanie Ofertowe dotyczące określonego Produktu, przesyła zaproszenie do złożenia oferty,
  8. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Hurtowni Internetowej, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie upływu okresu na jaki została zawarta. W ramach usługi Hurtowni Internetowej, Użytkownik ma możliwość dokonania autorejestracji tj. bezpiecznego przetransferowania Konta z Serwisu do Hurtowni Internetowej innego Usługobiorcy,
  9. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z bannerów reklamowych, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta,
   1. odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca,
   2. w przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Usługodawcy wskutek zamieszczenia reklam na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce,
   3. agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Usługodawcy z tytułu zamieszczenia reklam w Serwisie,
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia,
 15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 16. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 17. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 18. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 19. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym informacji produktowych i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.chh.pl,
  7. będące SPAM’em lub materiałem promocyjnym,
  8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 20. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danych informacji produktowych z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane informacje, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem.

 

§ 5

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Serwis www.chh.pl prowadzi sprzedaż Usług Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Usługi Cyfrowe oferowane w Serwisie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Serwisu oraz/lub niniejszym Regulaminie.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi Cyfrowej na warunkach podanych w ich opisie.

4. Cena Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.

5. Cena Usługi Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług Cyfrowych po złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia.

6. Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Usługobiorców o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Usług Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Usługodawca uwidacznia ich najniższą Cenę, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Usługi Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.chh.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. W celu złożenia Zamówienia, Usługobiorca ma obowiązek rejestracji Konta w Serwisie.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

10. Usługi Cyfrowe dostępne w Serwisie są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego Usługobiorcy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób.

11. Wymagania techniczne Usługi Cyfrowej Usługodawca podaje w ich opisie na stronie Serwisu.

12. Jeśli dana Usługa Cyfrowa podlega aktualizacjom, Usługodawca informuje Usługobiorcę o aktualizacjach oraz konsekwencjach jej niezainstalowania:

12.1. w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej,

12.2. w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Usługobiorcę, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Usługi Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej.

13. Usługobiorca zobowiązany jest do instalowania aktualizacji dostarczanych przez Usługodawcę w rozsądnym czasie. Niezainstalowanie przez Usługobiorcę aktualizacji zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Usługodawcę i po poinformowaniu Usługobiorcy o skutkach braku instalacji aktualizacji, powoduje wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową.

 

§ 6

 WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

 1. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
 2. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
 3. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.
 4. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
 5. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści postów.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie dodawać fałszywych lub wprowadzających w błąd, jednocześnie mogących mieć wpływ na wybór innych Użytkowników, opinii i ocen lub oświadczeń dotyczących transakcji lub Sprzedawcy.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Usługodawcą i za jego zgodą.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
 9. Webmaster, administrator i moderatorzy Forum są uprawnieni przez Usługodawcę do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu w każdej chwili jeśli uznają to za konieczne oraz do ukarania autora wypowiedzi w postaci zakazu zamieszczania wpisów w przypadku naruszeń.
 10. W przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub podejrzeniach takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby lub podmioty, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.

§ 7 

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ( Konto, Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@chh.pl,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 8 

REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 10, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy będącego podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, za brak zgodności Usługi Cyfrowej z umową, istniejący w chwili wykonania Usługi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Usługi Cyfrowej określony przez Usługodawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy będącego podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową:
  1. w przypadku gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana Usługobiorcy w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
  2. w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Usługobiorcy.
 6. Zawiadomienia o braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@chh.pl.
 7. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 9. W przypadku reklamacji Usługobiorcy będącego podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 10. Usługobiorca może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Usługobiorca może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.
 11. W związku z uzasadnioną reklamacją Usługobiorcy będącego podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:
  1. doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
  2. obniża cenę Usługi Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi Cyfrowej niezgodnego z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca podmiotowi, o którym mowa w § 11 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego podmiotu, o którym mowa w § 11 o obniżeniu ceny,
  3. zwraca cenę Usługi Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 12. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 13. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Usługobiorca z niej faktycznie korzystał.
 14. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Usłudze Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 

§ 9

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Usługobiorca będący jednocześnie podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, w wypadku Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  3. o świadczenie usług, za które Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
 5. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Usługobiorcy, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 6. Po odstąpieniu od umowy przez Usługobiorcę Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Usługobiorcy w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy,
  3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
  4. zostały wytworzone przez Usługobiorcę wspólnie z innymi Usługobiorcami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1.  Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej dostarczonej przez Usługodawcę, nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy, o dalsze korzystanie z Usługi Cyfrowej, w szczególności zablokowanie konta użytkownika.


§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 11 Regulaminu.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem ani podmiotem, o którym mowa w § 11 w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego Konsumentem ani podmiotem, o którym mowa w § 11 żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami, ani podmiotami, o których mowa w § 11 udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Usługobiorcę sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem, ani podmiotem, o którym mowa w § 11 oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1.        Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2.        Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1.    niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2.    odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi z umową,
  3.    prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4.    zasad dotyczących umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
 3.        Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa o dostarczanie Usługi Cyfrowej, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4.        Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 12 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.chh.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców, elementów wykorzystywanych na zasadach licencji oraz dozwolonego użytku) są własnością Dawida Idziaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą CHH POLSKA DAWID IDZIAK, ul. Wschodnia 13A/4, 41-707 Ruda Śląska, NIP: 6412436997, REGON: 243536790. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.chh.pl , bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.chh.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

§ 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2.        Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis. 
 3.        Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4.        Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1.    ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.  
  2.    ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.  
 5.        Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6.        Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.